Käyttöehdot

OmaOpo.com–palvelun käyttöehdot

YLEISTÄ

Käyttöehtojen soveltaminen
OmaOpo.com on Laura Sirkiän tuottama sähköinen palvelu oppilaanohjauksen tueksi.  Näitä käyttöehtoja sovelletaan OmaOpo.comin ja sen kautta tarjottavien aineistojen käyttöön. Näitä ehtoja sovelletaan OmaOpo.comin yhteisötilaajalle tarjoamaan ja tuottamaan verkkosivuston kautta käytettävään yläkoulun oppilaanohjaukseen tarkoitettuun OmaOpo.com-palveluun, siihen liittyvien aineistojen ja kirjallisten materiaalien käyttöön sekä palvelua koskevaan tukeen, ylläpitoon ja konsultointiin. Palvelut ja käyttöoikeuden laajuus määritellään tilauksen tekemisen yhteydessä.

Sopimuksen syntyminen
OmaOpo.comin ja yhteisötilaajan välinen sopimus tulee voimaan kun yhteisötilaaja on tehnyt tilauksen sähköisesti OmaOpo.comin palveluista, hyväksynyt OmaOpo.comin käyttöehdot ja saanut tilausvahvistuksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Sopimuksen osapuolet toimivat itsenäisinä elinkeinonharjoittajina eikä sopimus luo työsuhdetta osapuolten välille.

PALVELUN KUVAUS JA KÄYTTÖOIKEUS

Sopimus koskee käyttöoikeuden hankkimista tilaajan tilauslomakkeessa valitsemaan OmaOpo.com -palveluun ja sen toiminnallisuuksiin, palvelun sisältämiin aineistoihin ja/tai OmaOpo.comin tuottamiin kirjallisiin materiaaleihin. Tilaaja voi valita vaihtoehdoista, jotka kulloinkin on tarjolla OmaOpo.com-sivustolla.

Sivuston käyttäjätunnuksia ja OmaOpo.comilta lisensoituja kirjallisia aineistoja ei saa myydä tai jälleenmyydä taikka luovuttaa toisille oppilaitoksille. Sivuston käyttöoikeus on voimassa määräaikaisesti sopimuksessa kuvatun määräajan. Mikäli asiakas hankkii myös käyttöoikeuden OmaOpo.comin kirjallisiin aineistoihin, pysyy oppilaitoksen oikeus käyttää ja kopioida kirjallisia aineistoja oppilaitoksen sisäiseen opetustarkoitukseen voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Määritelmät

Loppukäyttäjä Loppukäyttäjillä tarkoitetaan Oppilaskäyttäjiä tai Opettajakäyttäjiä.

Opettajakäyttäjä Opettajakäyttäjällä tarkoitetaan opinto-ohjaajaa, opettajaa tai muuta opetuksen järjestämiseen osallistuvaa henkilöä, joka on työ-, virka- tai toimeksiantosuhteessa Yhteisötilaajaan ja joka Sopimuksen perusteella käyttää OmaOpo.comia.

Oppilaskäyttäjä Oppilaskäyttäjällä tarkoitetaan oppilasta tai opiskelijaa, joka on Yhteisötilaajan järjestämän koulutustoiminnan piirissä ja joka Sopimuksen perusteella käyttää OmaOpo.comia.

OmaOpo.com OmaOpo.com:lla tarkoitetaan koko sivustoa ja sen sisältämää materiaalia.

Sisällöt Oppilaanohjauksen sisällöt opettajalle ja oppilaalle, kuten tehtävät, tehtävien ratkaisut ja muut materiaalit ovat oppilaitoksen ostettavissa luokka-asteittain hinnoiteltuina oppilaitoskohtaisina vuosilisensseinä.

Sopimus Sopimuksella tarkoitetaan sopimuskokonaisuutta, johon Loppukäyttäjän käyttöoikeus OmaOpo.comin ja/tai sen kautta tarjottaviin aineistoihin perustuu, mukaan lukien sen liitteet kuten nämä Käyttöehdot. Sopimus voi olla OmaOpo.comin ja Yhteisötilaajan OmaOpo.comin palvelua koskeva sopimus.

Yhteisötilaaja Yhteisötilaajalla tarkoitetaan kuntaa, oppilaitosta tai muuta koulutusalalla toimivaa yhteisöä, joka solmii OmaOpo.comin kanssa Sopimuksen.

REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÄJÄTILIT

OmaOpo.comin käyttö edellyttää, että Loppukäyttäjällä on oppilaitoskohtainen käyttäjätunnus ja salasana (oppilas- tai opettajatunnus). OmaOpo.com luo aina käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttäjälle.

Loppukäyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella tapahtuneesta käytöstä. Jos käyttäjätunnus ja salasana katoavat tai joutuvat kolmannen osapuolen haltuun, Loppukäyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa tästä OmaOpo.com:lle.

OmaOpo luo Loppukäyttäjien käyttäjätunnukset Yhteisötilaajan antamien tietojen perusteella. Luodessaan käyttäjätunnukset ja salasanat OmaOpo.com kytkee eri Loppukäyttäjille erilaisia oikeuksia Yhteisötilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Saamiensa oikeuksien nojalla eri Loppukäyttäjillä on käytössään eri luokkatasojen aineistot. OmaOpo.comin käyttäjätunnukset tulee pitää luottamuksellisina eikä niitä saa luovuttaa toisille oppilaitoksille.

HINNOITTELU JA MAKSUT

Sivuston ja kirjallisten materiaalien käyttöoikeuden hinta riippuu sopimuksen voimaantulohetken oppilasmäärästä. Hinta ei muutu sopimusjakson aikana, vaikka oppilasmäärä muuttuisi. Kulloinkin voimassa olevat hinnat on ilmoitettu OmaOpo.com-sivustolla ja sen tilauslomakkeella. Palvelun käyttö- ja lisenssimaksut laskutetaan kahdentoista (12) kuukauden jaksoissa etukäteen. Maksuehto laskuille on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko viivästyneille maksuille on 10 % vuodessa.

OmaOpo.comin hinnat ovat voimassa sopimuksen ensimmäisen kahdentoista (12) kuukauden määräaikaisen jakson. Tämän jälkeen OmaOpo.comilla on oikeus korottaa tai muuttaa hintoja samojen periaatteiden mukaisesti, kuin hintoja korotetaan tai muutetaan yleisesti muillekin asiakkaille. OmaOpo.comin tulee ilmoittaa uudet hinnat viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kulloinkin voimassa olevan määräaikaisen jakson päättymistä. Mikäli yhteisötilaaja ei hyväksy hinnankorotusta, voi tämä irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti OmaOpo.comille.

IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÖOIKEUDEN LAAJUUS

OmaOpo.com oikeudet
OmaOpo.comin sisältö sekä palvelun muut osat, ohjelmistot ja aineistot on suojattu tekijänoikeuslain, muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. OmaOpo.com ja siihen liittyvien aineistojen ja OmaOpo.comin toimittamien kirjallisten materiaalien kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat OmaOpo.com:lla/Laura Sirkiällä tai tämän lisenssinantajilla ja Yhteisötilaaja ja tämän organisaatioon kuuluvat Loppukäyttäjät saavat vain sopimuksessa ja näissä ehdoissa kuvatun rajatun käyttöoikeuden kyseisiin aineistoihin.

OmaOpo.comin kautta Loppukäyttäjä voi saada käytettäväkseen:

  • OmaOpo.com-sivustoon kuuluvia tai sen kautta tarjottavia Sopimuksen perusteella tarjottuja Palvelun tarjoajan sisältöjä (kuten tehtäviä, tehtävien ratkaisuja tai muita oppimateriaaleja);

Riippumatta aineistotyypistä kaikki sellainen OmaOpo.comin käyttö ja siellä tapahtuva toiminta, joka rikkoo lakia, loukkaa kolmansien oikeuksia, näitä OmaOpo.comin käyttöehtoja, hyvää tapaa tai joka voi vaarantaa OmaOpo.comin toimintavarmuuden, tietoturvan ja tietosuojan, on kielletty.

Käyttöoikeus OmaOpo.com aineistoihin
Loppukäyttäjällä on oikeus käyttää (mm. lukea, tulostaa, kopioida, tallentaa, yhdistellä) OmaOpo.comin kautta tarjottuja aineistoja ainoastaan Sopimuksen mukaisen oppilaitoksen puitteissa tapahtuvassa opetustoiminnassa opiskelu- ja opettamistarkoituksissa, ja/tai oppilaskäyttäjien omassa yksityisessä opiskelutarkoituksessa.

Muunlainen OmaOpo.comin aineiston tai sen osan saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen aineistosta ilman OmaOpo.comin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman oikeudenhaltijan erillistä lupaa käyttää (esim. välittää) aineistoa millään tavoin muissa OmaOpo.comin kaltaisissa tai siihen rinnastettavissa sähköisissä palveluissa, kuten Oppilaitoksen käyttämässä muussa sähköisessä oppimisympäristössä, tai avoimessa tietoverkossa. Yhteisötilaajalla tai Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa OmaOpo.comin aineistosta tai sen osasta uutta palvelua. Yhteisötilaaja saa kuitenkin jakaa tehtäviä ja muita kirjallisia aineistoja oppilaille omassa olemassa olevassa suljetussa oppimisympäristössään, edellyttäen että jakelun tarkoituksena ei ole muodostaa uutta Omaopo.comin kaltaista palvelua.

Vastuu käytöstä
Vaikka OmaOpo.com on suunnitellut sivuston huolellisesti, ei OmaOpo.com anna takuuta siitä, että sivusto toimisi virheettömästi tai että sen sisältämä tieto olisi virheetöntä, paikkansapitävää, täydellistä taikka ajantasaista. Palvelu tarjotaan Yhteisötilaajan käyttöön “sellaisena kuin se on”. OmaOpo.com ei myöskään takaa, että palvelu sopii Yhteisötilaajan käyttötarkoitukseen, vaan Yhteisötilaaja käyttää OmaOpo.comia omalla riskillään ja tämän tulee itse varmistaa ennen OmaOpo.comin käyttöönottoa, että OmaOpo.com sopii Yhteisötilaajan käyttötarkoituksiin.

OmaOpo.com ei vastaa siitä, miten Loppukäyttäjät käyttävät OmaOpo.com -sivustoa. OmaOpo.com ei vastaa siitä, miten Loppukäyttäjät käyttävät OmaOpo.comin aineistoja ja hallitsemiaan aineistojen käyttöoikeuksia suhteessa toisiin Loppukäyttäjiin tai kolmansiin osapuoliin. Loppukäyttäjä ja/tai Yhteisötilaaja ovat korvausvelvollisia OmaOpo.com:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

Yhteisötilaajan sisällöt ja aineistot
Mikäli Yhteisötilaaja tai Loppukäyttäjät syöttävät tai tuottavat OmaOpo.comiin sisältöä käytön yhteydessä, omistaa kyseinen Loppukäyttäjä tai Yhteisötilaaja immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, tähän sisältöön. OmaOpo.comilla on kuitenkin oikeus käyttää tällaista sisältöä palvelun ja palveluidensa tuottamiseksi kyseiselle Yhteisötilaajalle sekä palvelun edelleenkehittämiseksi. OmaOpo.com ei luovuta Yhteisötilaajan sisältöä kolmansille osapuolille, ellei se ole tarpeen palvelun tuottamiseksi Yhteisötilaajalle tai palvelun yleiseksi kehittämiseksi tai analysoimiseksi. Yhteisötilaaja ja tämän Loppukäyttäjät vastaavat siitä, että näillä on oikeus syöttää ja tuottaa sisältöä OmaOpo.com -sivustoon ja että sisällöt eivät loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia tai ole lainvastaista ja Yhteisötilaaja myös sitoutuu puolustamaan OmaOpo.comia kolmansien vaateita vastaan. OmaOpo.comilla on oikeus perustellusta syystä poistaa, muokata tai karsia Yhteisötilaajan palvelussa olevaa sisältöä.

KÄYTÖN RAJOITTAMINEN TAI ESTÄMINEN

Mikäli Loppukäyttäjä käyttää OmaOpo.com sivustoa tai sen kautta tarjolla olevia aineistoja tavalla, joka rikkoo lakia, tekijänoikeutta, OmaOpo.comin käyttöehtoja, hyvää tapaa tai joka voi vaarantaa OmaOpo.comin toimintavarmuuden, tietoturvan ja tietosuojan, OmaOpo.com:lla on oikeus estää OmaOpo.comin käyttö Loppukäyttäjältä parhaaksi katsomassaan laajuudessa. Käyttöoikeuden sulkemisesta huolimatta kaikki näissä käyttöehdoissa mainitut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuita sekä vastuunrajoituksia koskevat säännökset jäävät voimaan.

KÄYTETTÄVYYS, TUKI JA MUUTOKSET PALVELUUN

Palvelun käytettävyys, virheet palvelussa
OmaOpo.com on käytettävissä kaikkina vuorokauden aikoina. OmaOpo.com:lla on kuitenkin oikeus ottaa OmaOpo.com tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä perustellusta syystä, esimerkiksi palvelinten huoltotöiden ajaksi. OmaOpo.com pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa OmaOpo.comin tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, OmaOpo.com ei vastaa Loppukäyttäjään nähden mistään vahingosta, jota Loppukäyttäjälle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista OmaOpo.comia käytettäessä.

Palvelun käyttö vaatii verkkoselainta sekä tietoliikenneyhteyttä. Vaikka OmaOpo.comia on testattu eri päätelaitteella ja eri käyttöympäristöissä, ei OmaOpo.com voi taata että palvelu toimii virheettömästi kaikilla mahdollisilla verkkoselaimilla, käyttöjärjestelmillä ja päätelaitteilla.

Yhteisötilaaja vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on OmaOpo.comin käytön edellyttämät päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot. OmaOpo.com ei takaa, että palvelua voidaan käyttää juuri Yhteisötilaajan päätelaitteella, ohjelmistoilla taikka tietoliikenneyhteyksillä.

Tukipalvelut
OmaOpo.com antaa käyttäjilleen kohtuullista tukea sivuston käyttämisessä ja käyttöön liittyvissä ongelmissa. Tuki suoritetaan lähtökohtaisesti etänä ja arkipäivisin normaalin työajan puitteissa. Tuki voi olla sivuston käyttöön liittyvää tukea tai esimerkiksi unohtuneen salasanan uusiminen. Mikäli tukipyyntö koskee palvelun käyttöön liittyvää opastamista taikka kouluttamista, ei tällainen tuki kuulu tavanomaisen tuen piiriin vaan on palvelun käyttöön liittyvää konsultointia, josta osapuolten tulee sopia erikseen.

Muutokset OmaOpo.com sivustolle
OmaOpo.com kehittää sivustoa ja sen sisältämiä aineistoja jatkuvasti. Siksi sillä on oikeus muuttaa sivuston sisältöä, toiminnallisuuksia ja rakennetta sekä sivustolla olevia aineistoja. OmaOpo.com tiedottaa, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, sivustolla tapahtuvista Loppukäyttäjän kannalta olennaisista muutoksista sekä katkoksista Loppukäyttäjälle etukäteen joko sivuston välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

Toimeksiannon perusteella tapahtuva käyttö
Loppukäyttäjän käyttöoikeus OmaOpo.comin palveluihin ja sen aineistoihin perustuu Yhteisötilaajan ja OmaOpo.comin väliseen Sopimukseen ja tällöin noudatetaan seuraavaa:

OmaOpo.comin käyttöönoton yhteydessä ja käytön aikana Yhteisötilaaja toimittaa sivuston käytön kannalta tarpeelliset Loppukäyttäjien henkilötiedot. Lisäksi Loppukäyttäjien henkilötietoja tallentuu OmaOpo.comin tietokantaan palvelun käytön yhteydessä. OmaOpo.com käsittelee näitä Loppukäyttäjien tietoja Yhteisötilaajan toimeksiannosta palvelun tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Toimeksianto on voimassa Sopimuksen voimassaoloajan.

Yhteisötilaaja vastaa rekisterinpitäjälle sovellettavan lain perusteella kuuluvista velvoitteista suhteessa Loppukäyttäjiin (mm. siitä, että sillä on lainmukainen peruste käsitellä henkilötietoja, tarvittavien tietosuojaselosteiden tai -lausekkeiden laatimisesta ja saatavilla pitämisestä sekä muista rekisterinpitäjän dokumentointivelvoitteista). Yhteisötilaaja vastaa henkilörekisteristään toimitetuista tiedoista, niiden lainmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta, sekä rekisteriään koskevan mahdollisen tietosuoja- tai rekisteriselosteen ylläpidosta ja muista rekisterinpitäjän velvoitteista OmaOpo.com palveluun tallennettujen henkilötietojen osalta. Yhteisötilaaja vastaa siitä, että sillä on oikeus OmaOpo.comin käytön edellyttämien Loppukäyttäjien henkilötietojen toimittamiseen OmaOpo.com:lle. Jollei muuta ole sovittu, OmaOpo.com:lla ei ole velvollisuutta ylläpitää eikä oikeutta käyttää Yhteisötilaajan henkilörekisterin tietoja muutoin kuin tässä Sopimuksessa määritellyssä tarkoituksessa.

Tiedot tallennetaan OmaOpo.comin tai sen yhteistyökumppanin EU/ETA-alueella sijaitsevalle palvelimelle. OmaOpo.comin tulee suojata henkilötiedot asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä tietojen luvattoman käytön, muuttamisen, tuhoamisen tai muun luvattoman käsittelyn estämiseksi. Toimenpiteiden tulee olla oikeasuhtaisia tietojen käsittelyn tarkoitus ja sisältö sekä tietoturvariskit huomioiden. Osapuolten välillä OmaOpo.com vastaa OmaOpo.com:in tietokantaan tallennettujen tietojen tietoturvasta alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Yhteisötilaajan ja Loppukäyttäjien tulee noudattaa OmaOpo.comin kulloinkin antamia tietoturvaa koskevia ohjeita.

Yhteisötilaajan toimittamien tietojen perusteella OmaOpo.com luo kullekin Loppukäyttäjälle erilaisia oikeuksia, joiden avulla hän voi hyödyntää sivustoa opettamisessa ja oppimisessa.

Yhteisötilaaja sitoutuu siihen, että mikäli se ei ole huolehtinut asianmukaisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjälle kuuluvista velvoitteista, vastaa Yhteisötilaaja täysimääräisesti sen omista laiminlyönneistä lainsäädännön noudattamisessa, vaikka vaatimukset kohdistettaisiin OmaOpo.comiin henkilötietojen käsittelijän roolissa. Yhteisötilaaja on velvollinen hyvittämään OmaOpo.comille sen vahingon, vastuun tai seuraamuksen, joka OmaOpo.comille on aiheutunut Yhteisötilaajan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden laiminlyönneistä tai rikkomisista.

Henkilötietojen käsittely OmaOpo.comin toimiessa rekisterinpitäjänä
OmaOpo.com käsittelee Yhteisötilaajan yhteyshenkilöiden, Opettajakäyttäjien ja/tai Loppukäyttäjän OmaOpo.comin käytön yhteydessä tai asiakassuhteen yhteydessä muutoin mahdollisesti syntyviä henkilötietoja voimassa olevan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja kulloinkin voimassaolevan tietosuojalausekkeensa mukaisesti mm. palvelun toteuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, asiakastapahtumien varmentamiseksi, sivuston toiminnan kehittämiseksi, markkinointitarkoituksissa, analysointi- ja tilastointitarkoituksissa.

Tilastotiedot ja muut anonyymit tiedot
Edellä sanotun lisäksi OmaOpo.com:lla on oikeus käsitellä sivuston käytön yhteydessä mahdollisesti syntyvää anonyymiä tilastotietoa palvelujen kehittämiseksi ja oppimiseen liittyvien lisäpalveluiden tuottamiseksi. OmaOpo.com:lla on oikeus säilyttää tällaiset tiedot myös Sopimuksen päätyttyä.

Tunnistamis- loki-, ja muut tiedot sekä evästeet
Sivuston käytön myötä OmaOpo.com voi käsitellä lisäksi Loppukäyttäjiä koskevia tunnistamis-, loki-, henkilö-, sivulataus- ja muita luottamuksellisia tietoja. Nämä tiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia, eikä OmaOpo.com käsittele niitä muutoin kuin siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palvelun sujuvan käytön ja tietoturvan varmistamiseksi, palvelun kehittämiseksi ja mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi ja estämiseksi. OmaOpo.com ei luovuta Yhteisötilaajalle, Loppukäyttäjille tai kolmansille mitään edellä kuvattua luottamuksellista tietoa sivuston käytöstä muutoin kuin nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.

OmaOpo.com sivuston käyttö edellyttää ns. evästeiden sallimista Loppukäyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Sivuston käyttöön liittyvissä evästeissä ei ole eikä välitetä mitään Loppukäyttäjän henkilötietoja.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEN PÄÄTTYMISEN VAIKUTUKSET

OmaOpo.com -sivuston käyttöä koskeva sopimus ja käyttöoikeus on voimassa määräaikaisesti sen ajan, jonka yhteisötilaaja valitsi sopimuksen kestoksi tilauksen tekemisen yhteydessä. Tämän jälkeen osapuolet voivat yhdessä sopia, että sivuston käyttöä koskeva sopimus jatkuu määräaikaisesti aina yhden vuoden jakson kerrallaan. Sopimus sivuston käytöstä päättyy, mikäli osapuolet eivät sovi uudesta määräaikaisesta jaksosta. Sopimuksen voimassaolon päättyessä Loppukäyttäjien käyttäjätunnukset suljetaan ja käyttöoikeus OmaOpo.com sivustolle päättyy. Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta kaikki näissä käyttöehdoissa mainitut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuita sekä vastuunrajoituksia koskevat säännökset jäävät voimaan. Huomioitavaa siis on, että Yhteisötilaajan oikeus käyttää/kopioida sivustolta ladattuja kirjallisia materiaaleja on edelleen voimassa vaikka sivuston käyttöoikeus lakkaisi määräaikaisen sopimuksen päättyessä.

Kirjallisten aineistojen osalta käyttöoikeus alkaa sopimuksen voimaantulosta ja jatkuu sivuston käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta.

VASTUUNRAJAUS

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, OmaOpo.comin vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettuna ylärajana kaikkien sopimusrikkomusten osalta on Yhteisötilaajan OmaOpo.com -palvelun käytöstä maksama yhteenlaskettu arvonlisäveroton summa ensimmäistä vahingonkorvausvaatimusta edeltäneen kuuden (6) kuukauden aikana. OmaOpo.com ei vastaa mistään palvelun käytöstä tai sopimusrikkomusten aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, viranomaisten seuraamusmaksut, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai käytön estymisestä. OmaOpo.com ei myöskään vastaa mistään kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista. Näitä vastuunrajauksia sovelletaan siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Osapuolten väliseen sopimukseen, näihin käyttöehtoihin ja OmaOpo.com -sivuston käyttöön sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset säännökset. Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat ensiasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Mikäli osapuoli on Kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja, on tällä kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä tällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttaja-osapuolet voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkopohjaista riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta //ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttaja-osapuolet voivat riitatilanteessa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen.

MUUT EHDOT

Muutokset käyttöehtoihin
OmaOpo.com:lla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan Loppukäyttäjille asianmukaisesti suhteessa muutosten laatuun. Jatkamalla sivuston käyttöä muutoksen jälkeen Loppukäyttäjä sitoutuu noudattamaan uusia ehtoja.

Ylivoimainen este
Osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta Sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan

Koko sopimus
Nämä ehdot yhdessä Sopimuksen kanssa muodostavat Yhteisötilaajan ja OmaOpo.comin välisen koko sopimuksen OmaOpo.com -palvelun käytöstä ja korvaavat kaiken aiemman tai samanaikaisen viestinnän asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä liittyen OmaOpo.comin käyttöön.

Sopimuksen siirtäminen
OmaOpo.com voi perustellusta syystä, kuten yritys- tai liiketoimintakaupan yhteydessä, siirtää sopimuksen taikka sopimukseen sisältyvät yksittäiset oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle taholle ilman Yhteisötilaajan suostumusta. Muutoin osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai muita oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kenellekään kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien palvelun käyttöoikeutta, ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.